ការឌិកូដ Google វិភាគ

សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែលកំពុងវិនិយោគក្នុងវេទិកាវិភាគប្រាក់ឈ្នួលមានការទទួលបានមកវិញនូវការវិនិយោគចាប់តាំងពីពួកគេប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសនិងសមាហរណកម្មដែលវេទិកាទាំងនោះផ្តល់ជូនខាងលើនិងលើសពី Google Analytics ។ ដែលនិយាយថាយើងមិនមាននរណាម្នាក់ដែលមិនដំណើរការ Google Analytics ទេ។ ហេតុអ្វី? ដោយសារតែ Google Analytics មានគុណប្រយោជន៍អយុត្តិធម៌នៃការធ្វើសមាហរណកម្មទៅនឹងទិន្នន័យ Google+, Webmaster និង Adwords ។ ជាការពិតណាស់វាមានគុណប្រយោជន៍អយុត្តិធម៌ដែលមិនមានសិទ្ធិចូល