ការរកឃើញដែលបានបង់ប្រាក់ជាមួយ StumbleUpon Ads

ផ្នែកនៃបញ្ហាប្រឈមជាមួយមាតិកាល្អគឺសមត្ថភាពសម្រាប់មាតិកាដែលត្រូវបានរកឃើញនិងចែករំលែក។ យើងបានប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីឱ្យមាតិការបស់យើងត្រូវបានកត់សម្គាល់ - ហើយវាកំពុងដំណើរការ។ តាមរយៈរដូវឈប់សម្រាកកម្រិតទាបធម្មតាការមកទស្សនារបស់យើងគឺកើនឡើងពីចំនួនប្រហែល ៦០.០០០ នាក់ក្នុងមួយខែដល់ចំនួនជាង ៧ ម៉ឺននាក់។ ដោយសារយើងមានអ្នកឧបត្ថម្ភវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបន្តជំរុញមាតិកាទៅកាន់ទស្សនិកជនថ្មីនិងសាកល្បង