សារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការសម្រាប់អ្នកទីផ្សារនៅក្នុងការចាក់សោរ

ការសិក្សារបស់អ្នកទីផ្សារនិងនាយកប្រតិបត្តិនៅរដូវក្តៅបានរកឃើញថាមានតែ ៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានរកឃើញនូវភាពវិជ្ជមានចំពោះការជាប់គាំងហើយមិនមែនមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលនិយាយថាពួកគេមិនបានរៀនអ្វីក្នុងគ្រានោះ។ ហើយជាមួយនឹងការចង់ដឹងអំពីតម្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារបន្ទាប់ពីការចាក់សោរនិទាឃរដូវវាក៏ដូចគ្នាដែរ។ សម្រាប់ xPlora ភ្នាក់ងារទីផ្សារនិងឌីជីថលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសូហ្វៀប៊ុលហ្គារីមានសមត្ថភាពចែករំលែកឯកសាររចនា