ការធ្វើទីផ្សារដល់អ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតវឺតៈការស្រាវជ្រាវដែលអ្នកត្រូវដឹង

មុនពេលអ្នកអានប្រកាសនេះអ្នកគួរតែដឹងរឿងពីរអំពីខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលចិត្តនាឡិកាហើយខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រ Apple ។ ជាអកុសលរសជាតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាឡិកាពិតជាមិនត្រូវគ្នានឹងតំលៃនៃស្នាដៃសិល្បៈដែលខ្ញុំចង់បាននៅនឹងកដៃទេដូច្នេះ Apple Watch គឺជាកត្តាចាំបាច់។ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលគិតដូច្នេះទេ។ យោងតាម ​​NetBase Apple Watch បានផ្តួល Rolex តាមការលើកឡើងក្នុងសង្គម។ ខ្ញុំ