វិធីប៉ាន់ស្មានគម្រោងគេហទំព័របន្ទាប់របស់អ្នក

តើនៅពេលណាដែលវានឹងត្រូវបានធ្វើដោយ? នេះគឺជាសំណួរដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចនៅពេលដកស្រង់គម្រោង។ អ្នកនឹងគិតបន្ទាប់ពីធ្វើរឿងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំអាចដកស្រង់ចេញនូវគម្រោងមួយដូចជាខ្នងដៃ វាមិនមែនជារបៀបដែលវាដំណើរការទេ។ រាល់គម្រោងទាំងអស់គឺថ្មីហើយវានឹងមានបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្ញុំមានគម្រោងមួយដែលយឺត ៣០ ថ្ងៃដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចធ្វើឡើងដោយ API