ការវាយតម្លៃការវាយតំលៃនិងបំណងរបស់អ្នកទិញ

កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបនិងនិយាយជាមួយ Jeff Quipp នៃក្រុមហ៊ុន Search Engine People ដែលជាក្រុមហ៊ុន SEO និងអ៊ីនធឺណេត។ ជេហ្វបានសម្របសម្រួលបន្ទះមួយស្តីពីការវាយតម្លៃការត្រួតពិនិត្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលខ្ញុំមាននៅឯពិព័រណ៍ស្វែងរកទីផ្សារនិងសន្និសិទអេឡិចត្រូនិចនៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូជាមួយគីលរីចជា VP នៃការគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅ Answers.com ។ ជេហ្វបានលើកឡើងនូវកូនសោរមួយ - ចេតនារបស់អ្នកទស្សនាដែលជាអ្វីដែលយើងតែងតែព្យាយាមយល់ដូចយើងដែរ