ការប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យសង្គមសម្រាប់ការវិភាគលក់រាយដែលអាចព្យាករណ៍បាន

យើងបានពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់យើងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតឃ្លាំងទិន្នន័យដ៏មានតម្លៃ។ ជារឿយៗក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវបានគេជំទាស់ក្នុងការបង្កើនផលប៉ះពាល់នៃទីផ្សារបង្កើនចំណែកទីផ្សាររបស់ពួកគេនិងធ្វើវាដោយផ្អែកលើផលិតផលនិងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលយើងជីកជ្រៅទៅក្នុងវេទិការបស់ពួកគេយើងឃើញថាពួកគេបានប្រមូលទិន្នន័យភ្នំដែលមិនត្រូវបានប្រើ។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារអ៊ីម៉ែល