សូមសាកល្បងទម្រង់អ្នកដឹកនាំជំនាន់របស់អ្នក

ពីរបីឆ្នាំយើងបានធ្វើការជាមួយអតិថិជនដែលបានវិនិយោគថវិកាដ៏សំខាន់មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារយីហោដើម្បីបង្កើតវត្តមានគេហទំព័រថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាត។ អតិថិជនបានមករកយើងពីព្រោះពួកគេមិនបានឃើញការដឹកនាំណាមួយឆ្លងកាត់ទីតាំងនោះទេហើយបានស្នើសុំឱ្យយើងជួយពួកគេ។ យើងបានធ្វើរឿងដំបូងដែលយើងធ្វើធម្មតាដាក់សំណើរតាមរយៈទំព័រទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេហើយរង់ចាំការឆ្លើយតប។ គ្មាននរណាម្នាក់មកទេ។ បន្ទាប់មកយើងបានទាក់ទងពួកគេហើយសួរ