ព័ត៌មានជំនួយទីផ្សារឌីជីថលឧស្សាហកម្មតែមួយគត់

គ្មានបញ្ហាទេដែលថាទីផ្សារឌីជីថលគឺជាសត្វដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ - និងសត្វសាហាវមួយនៅណូវ៉ា។ ដូចអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់សន្មតថាការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងបញ្ហាអ្វីក៏ដោយវាមិនច្បាស់ទេហើយហេតុផលគឺច្បាស់។ ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មអ្នកអាចរើសយកពេលវេលានិងថវិកាមួយចំនួនរបស់អ្នកទៅនឹងប្រភេទទីផ្សារឌីជីថលផ្សេងៗគ្នាដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមភី។ ស៊ី។ អ។