ឆ្នាំ ២០០៨៖ ឆ្នាំមី

នេះគឺជាឆ្នាំដ៏រំភើបមួយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាតាមអ៊ិនធរណេត។ ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលវាពីទិដ្ឋភាព ១០,០០០ ហ្វីតមនុស្សពិតជាកំពុងរិះរកវិធីប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺរណែតថ្មីនេះ។ ប្រហែលជាវាច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឆ្នាំ ២០០៨ ពិតជាឆ្នាំដែលកម្មវិធីនិងយុទ្ធសាស្រ្តតូចៗ។ ការវិវឌ្ឍន៍នៃបណ្តាញសង្គម (បណ្តាញ ២.០) ឥឡូវនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿនទៅក្នុងទឹកដីគោលដៅថ្មី។ ដំណោះស្រាយដ៏ធំមួយដែលត្រូវនឹងការវិវឌ្ឍន៍