៧ សំនួរដើម្បីសួរទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកមុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខា

យើងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត។ ជំនាញរបស់យើងក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនស្វែងរកនិងយុទ្ធសាស្ត្រមាតិកាគឺជាធនធានសម្រាប់ដៃគូទីភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់យើងហើយយើងបន្តរីកចម្រើនផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់យើង។ យើងធ្វើការជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍ការរចនានិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈយ៉ាងច្រើនហើយអ្វីដែលយើងមានរួមគ្នាគឺការស្វែងរកលទ្ធផលអាជីវកម្ម។ បើគ្មានលទ្ធផលអាជីវកម្មទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកមិនមានបញ្ហាទេ។ តំបន់បណ្តាញដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរ