បច្ចេកវិទ្យាពាក់ដែលចង់បានបំផុត

កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនម្តាយរបស់ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងបេះដូងរបស់នាងដែលតម្រូវឱ្យនាងពាក់ឧបករណ៍ការពារជាតិពេញលេញ។ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ចូលទិន្នន័យបេះដូងរបស់នាងតាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅក្នុងអាវកាក់នឹងព្រមានដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបិទហើយក្នុងករណីគាំងបេះដូង - នឹងព្រមានអ្នកឈរជើងឱ្យដើរថយក្រោយហើយវានឹងការពារអ្នកជម្ងឺវិញ។ វត្ថុគួរឱ្យខ្លាច - ប៉ុន្តែក៏ត្រជាក់ខ្លាំងណាស់។ វា