ប្លក, រូបភាព: បន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយដំបូងតែនៅលើគេហទំព័រ

អ្នកនឹងកត់សំគាល់បន្ទាប់ពីទំព័រដំបូងបន្ទាប់ពីការបង្ហោះលើកដំបូងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបន្ថែមរូបតុក្កតាប្លែង។ ខ្ញុំមានពេលវេលាមួយដើម្បីរកវិធីបង្ហាញរូបតុក្កតានៅកន្លែងតែមួយនៅលើគេហទំព័រដោយមិនរុញវាចូលទៅក្នុងរបារចំហៀងដែលវាមិនមែនជារបស់។ ដូច្នេះ ... ខ្ញុំបានជីកមួយចំនួនហើយបានរកឃើញប្រធានបទមួយចំនួនដែលប្រើលេខកូដខ្លះដើម្បីធ្វើដូចនេះ។ លេខកូដអាច