កំហុសលើទំព័រចុះចតដែលអ្នកគួរជៀសវាង

អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលរឿងជាច្រើនរំខានដល់នរណាម្នាក់នៅលើទំព័រដែលពួកគេមកដល់។ ប៊ូតុងការធ្វើនាវាចរណ៍រូបភាពចំណុចគ្រាប់កាំភ្លើងពាក្យដិត ... ទាំងអស់នេះទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវ។ នៅពេលនោះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយនៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើទំព័រមួយហើយដាក់ធាតុទាំងនោះឱ្យអ្នកទស្សនាធ្វើតាម។ បន្ថែមធាតុខុសឬធាតុបន្ថែមអាច ធ្វើឲ្យ អ្នកទស្សនាឃ្លាតឆ្ងាយពីសកម្មភាពអំពាវនាវដែលអ្នកចង់ ឲ្យ ពួកគេចុចចូល។ និងបំលែង