ទីផ្សារខាងក្រៅរបស់អ្នកមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបើគ្មានការខំប្រឹងប្រែងពីខាងក្រៅ

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ជាអ្នកអានប្លក់ខ្ញុំយូរមកហើយអ្នកដឹងថាពាក្យនេះច្រើនតែធ្វើឱ្យខ្ញុំខឹងយ៉ាងខ្លាំង។ មនុស្សនៅ SoftwareAdvice បានផ្ញើអត្ថបទយ៉ាងលំអិតមួយទៅ Inbound vs Outbound Marketing: បឋមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តឬប្តូរ។ មគ្គុទេសក៍ធ្វើបានល្អបំផុតក្នុងការដើរតាមយុទ្ធសាស្ត្រភាពខុសគ្នានិងឧបករណ៍នៃយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ វាពិតជាមានតម្លៃក្នុងការអានដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលវា។