ឆ្នាំ ២០១៤៖ ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍អតិថិជន

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍អតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗរបស់យើងមែនទេ? ខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាចំណងជើងទេ។ កាលពីមុនខ្ញុំបាននិយាយថាសេវាកម្មអតិថិជនឥឡូវនេះគឺជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់។ ដោយសារតែទំនោរធម្មជាតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចែករំលែកនិងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានតាមអ៊ិនធរណេតអំពីផលិតផលដែលពួកគេប្រើក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេធ្វើការជាមួយនិងម៉ាកដែលពួកគេចូលចិត្តឬខកចិត្ត