ស៊ីស៊ីអេសអេមិនស្លាប់ទេ

នៅពេលណាដែលអ្នកឃើញវិក័យប័ត្រកំពុងដំណើរការតាមរយៈព្រឹទ្ធសភានិងសភាដែលមានទឹកប្រាក់ជាងកន្លះកោដិដុល្លារពីអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលសាជីវកម្មដែលនៅពីក្រោយវាអ្នកគួរតែពិនិត្យមើលអោយបានដិតដល់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់។ ដូចដែលវាត្រូវបានសរសេរស៊ីអាយអេសអេភីនឹងមិនការពារយើងពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែវានឹងរំលោភសិទ្ធិវិសោធនកម្មលើកទី ៤ របស់យើងចំពោះសិទ្ធិឯកជន។ វាអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបការណ៍លើអ្នកដោយគ្មានការធានា។ វាបង្កើតវាដូច្នេះអ្នកមិនអាចរកឃើញទេ