អប់រំអ្នកអានរបស់អ្នក

យើងទាំងអស់គ្នាបានចាប់ផ្តើមនៅកន្លែងណាមួយ! យប់នេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមិត្តម្នាក់អំពីបណ្តាញសង្គមនិងអនាគតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។ ខ្ញុំមានអាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏រំភើបនិងរីករាយជាមួយមិត្តល្អ Pat Coyle កាលពីសប្តាហ៍មុន។ ខ្ញុំតែងតែជាអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់។ កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំពិតជាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំចំពោះការវិវត្តអ៊ីនធឺណេត។ បណ្តាញនៃការសន្ទនាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទីផ្សារព័ត៌មាននិងការសន្ទនាមានលក្ខណៈមិនច្បាស់។ នេះ