អ្នកជ្រើសរើស៖ ស្វែងរកទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនៅលើ Google

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការភ្ជាប់អាជីវកម្មឆ្លងកាត់បណ្តាញសង្គមហ្គូហ្គលគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អមួយ។ ជារឿយៗខ្ញុំធ្វើការស្វែងរកឈ្មោះក្នុង Twitter + ឬឈ្មោះ LinkedIn + ដើម្បីស្វែងរកប្រវត្តិរូប។ ពិតណាស់ LinkedIn មានម៉ាស៊ីនស្វែងរកខាងក្នុងដ៏អស្ចារ្យ (ជាពិសេសកំណែដែលបានបង់) ហើយក៏មានគេហទំព័រដូចជា Data.com ផងដែរដើម្បីរកការភ្ជាប់។ ជាញឹកញាប់ជាងនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ហ្គូហ្គល។ វាឥតគិតថ្លៃហើយវាត្រឹមត្រូវ! RecruitEm ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើស