នៅក្នុងយុគសម័យនៃអតិថិជនអ៊ិនធឺរណែតមិនអាចត្រូវបានគេអើពើទេ

កាលពី ២៥ ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ការខកខានមិនបានបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនច្រើនតែទទួលបានលិខិតខឹងពីអតិថិជន។ ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ពួកគេអាចមិនអើពើនឹងលិខិតនោះហើយនោះជាចុងបញ្ចប់នៃរឿងរ៉ាវ។ អតិថិជនអាចនឹងប្រាប់មិត្តភក្តិពីរបីនាក់។ សម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ដូចជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាចទទួលបានឆ្ងាយដោយផ្តល់សេវាកម្មមិនល្អ។ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់យើងមានថាមពលតិចតួចដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវ។ ប៉ុន្តែជាមួយ