តើអ្វីទៅជា Permalink? ត្រលប់ក្រោយ? ស្ពៃក្តោបប្រកាស? ភីង?

ខ្ញុំនៅអាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃនេះជាមួយអ្នកទីផ្សារឆ្លាតវៃមួយចំនួនមកពីទូទាំងរដ្ឋ Indianapolis ។ រៀងរាល់ ៤ ទៅ ៦ សប្តាហ៍យើងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសៀវភៅអាជីវកម្មឬទីផ្សារថ្មី។ វាជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការចេញពីការិយាល័យនិងចេញពីព័ត៌មានលំអិតហើយត្រលប់មកគិតអំពីរូបភាពធំវិញ។ មនុស្សខ្លះបោះពុម្ពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិត។ មតិយោបល់មួយដែលខ្ញុំបានលឺថ្ងៃនេះច្រឡំខ្លះ