ប្រជាសាស្ត្រសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ខ្ញុំមិនប្រាកដអំពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃការក្រឡេកមើលប្រជាសាស្ត្រតាមគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេនៅពេលដែលការជ្រៀតចូលនិងភាពចម្រុះនៃគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងនេះរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំង។ ការពិតគឺថាអ្នកអាចរកឃើញហោប៉ៅនៃការរំពឹងទុកឬប្រាក់សោធនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងពួកគេទាំងអស់។ ខ្ញុំគិតថាវាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការឃើញថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំនួនប្រជាសាស្ត្រដែលផ្អែកលើវេទិកានេះ។ នៅក្នុងពិភពដ៏ល្អឥតខ្ចោះម៉ាករបស់អ្នកនឹងបង្កើតវត្តមាន