តើអ្នកឃើញអ្វីដែល Google ប្រមូល?

យើងមានបញ្ហាពីរនៅក្នុងខែនេះដែលគេហទំព័ររបស់អតិថិជនរបស់យើងធ្វើការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកទស្សនាប៉ុន្តែ Google Search Console កំពុងរាយការណ៍អំពីកំហុស។ ក្នុងករណីមួយអតិថិជនកំពុងព្យាយាមសរសេរមាតិការមួយចំនួនដែលប្រើ Javascript ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀតយើងបានកំណត់ថាការបង្ហោះម៉ាស៊ីនភ្ញៀវមួយផ្សេងទៀតកំពុងប្រើគឺកំពុងបង្វែរអ្នកទស្សនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ... ប៉ុន្តែមិនមែន Googlebot ទេ។ ជាលទ្ធផល Webmasters កំពុងបន្តបង្កើតកំហុសចំនួន ៤០៤ ជំនួសឱ្យការធ្វើតាមការបញ្ជូនបន្តនោះ