ហ្គូឡាឡាពិនិត្យនៅឯផ្ទះកណ្តុរ

កាលពីម្សិលមិញ Gowalla បានប្រកាសពីភាពជាដៃគូជាមួយម៉ាកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើភពផែនដីគឺក្រុមហ៊ុន Walt Disney, Inc ។ ) ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាភាពជាដៃគូនេះមានន័យ?