អ្វីដែលអ្នកទីផ្សារត្រូវដឹងអំពី HTML5

HTML5 មានការសន្យាជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើឱ្យមាតិកាអាចរកបាននៅលើឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបានលើអ៊ីនធឺណិត ... ប្រសិនបើមនុស្សនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេទៅកំណែចុងក្រោយបំផុត សំណួរគឺថាតើវាដល់ពេលដែលអង្គការរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍគេហទំព័ររបស់អ្នកឡើងវិញនៅក្នុង HTML5 ហើយត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីប្រមូលការវិនិយោគឡើងវិញ។ Uberflip បានដាក់បញ្ចូលស្ថិតិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលើ HMTL5 ដើម្បីជួយដល់ទីផ្សារក្នុងការសម្រេចចិត្ត។ ការទទួលយកកូនសោ៖ HTML5 ផ្តល់ឱ្យ