បន្ថែមឧបករណ៍បំលែង Iframe ទៅគេហទំព័ររបស់អ្នក

មិត្តល្អរបស់ខ្ញុំ Kevin Mullett បានជូនដំណឹងខ្ញុំនៅពេលគាត់ចុចលើតំណភ្ជាប់មួយរបស់ខ្ញុំក្នុង Twitter គាត់ត្រូវបានគេនាំទៅគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំដោយការលេចចេញធំមួយនិងការព្រមានអំពីកូដអាក្រក់។ វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបំភ័យសត្វ heck ចេញពីនរណាម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តខ្លះ។ វាលោតឡើងមិនមានអ្វីខុសជាមួយវែបសាយរបស់ខ្ញុំទេបញ្ហាគឺតំណ។ បណ្តាញភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រមួយផ្សេងទៀតបង្កើតជាផ្ទាំងឧបករណ៍ឡើងលើ