របៀបដែលអាជីវកម្មកំពុងទទួលបានអតិថិជនជាមួយPokémon Go

Pokémon Go គឺជាហ្គេមទូរស័ព្ទដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាង Twitter និងនៅលើទូរស័ព្ទ Android ច្រើនជាង Tinder ។ មានការជជែកជាច្រើនរួចមកហើយអំពីPokémon Go នៅក្នុងពិភពជំនួញនិងរបៀបដែលហ្គេមបានក្លាយជាការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។ រឿងមួយដែលបានបាត់ពីការសន្ទនាគឺការមើលផ្អែកលើភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់Pokémon Go ពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជីវកម្មនៅពេលលេង