តើអ្វីទៅជា PROskore របស់អ្នក?

មានចលនាជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដាក់ពិន្ទុ។ ខ្ញុំគិតថាក្លូតបានទទួលការរិះគន់បន្តិចពេលថ្មីៗនេះ…វាលំបាកណាស់ក្នុងការក្លាយជាបុរសដំបូងគេនៅក្នុងប្លុកណាមួយ។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលមាននរណាម្នាក់ទទួលយកការងារលំបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍពិន្ទុអាជ្ញាធរដំបូងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកគេអាចសម្របតាមក្បួនដោះស្រាយរបស់ពួកគេហើយបន្តអភិវឌ្ឍវា។ អ្នកប្រកួតប្រជែងម្នាក់ដែលខ្ញុំឃើញកំពុងតែស្ទុះឡើង