បិសាចមួកពណ៌សនៃ SEO

វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការឃើញការលេងសើចមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន។ ហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានឃើញអ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជំរុញការអនុវត្ត SEO ដ៏អស្ចារ្យ។ ខ្ញុំបាននិយាយថា SEO បានស្លាប់ហើយភាពអសកម្មនេះនិយាយដោយប្រយោល។ ការពិតគឺថាប្រសិនបើអ្នកមានវេទិការឹងមាំដែលបង្ហាញមាតិការបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ SEO គឺជាផ្នែកងាយស្រួលនៃសមីការ ... ផ្នែកដែលពិបាកគឺកំពុងសរសេរមាតិកាដែលគួរឱ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ដែលទស្សនិកជនរបស់អ្នកនឹងចែកចាយ។