អ្នកខុសហើយនេះជាហេតុផល ៤ យ៉ាងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជះឥទ្ធិពលដល់ SEO

តើយើងអាចដាក់អាគុយម៉ង់នេះដើម្បីសម្រាកបានទេ? ខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកជំនាញខ្លះនៅខាងក្រៅដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមមិនល្អដោយមិនយល់ច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់របស់វា។ សង្គមគឺជាវិធីសាស្រ្តនៃការផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបង្កើតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយម៉ាកក៏ដូចជាការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចាប់អារម្មណ៍ដល់ទស្សនិកជនទូទៅ។ ខ្ញុំមិនចង់ចាក់បញ្ចូលពួកវាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាសំលេងភាគច្រើនចេញពីអ្នកជំនាញ SEO