ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើនប្រើអំណាចនិងការឈានទៅរកទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសរីរាង្គវានៅតែជាបណ្តាញដែលពិបាករកបានដោយគ្មានការផ្សព្វផ្សាយ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញសង្គមគឺជាទីផ្សារមួយដែលមិនមានកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនប៉ុន្តែត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលចំនួន ១១ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៧។ ចំនួននេះកើនឡើងពីចំនួន ៦,១ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្គមផ្តល់នូវឱកាសដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងគោលដៅផ្អែកលើភូមិសាស្ត្រ , ប្រជាសាស្ត្រនិង