វីដេអូប៊្លូខបលៈការគណនាពពក

បទសម្ភាសន៍ដ៏អស្ចារ្យនិងការពិពណ៌នាដ៏សាមញ្ញនៃការគណនាពពកនៅលើ WishTV ជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Brian Wolff នៅ BlueLock ។ វាជាបច្ចេកវិទ្យាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំជឿថានឹងបញ្ចូលអ៊ិនធឺរណែតទាំងអស់នៅទីបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អានសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីអនាគតនៃពពកកុំព្យូទ័រខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្តូរវេននីកូឡាស។