សៀវភៅលក់ឌីជីថលនិងសករាជថ្មីនៃការលក់

នៅក្នុងបរិយាកាសលក់សព្វថ្ងៃបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនអាចរារាំងអ្នកដឹកនាំលក់ពីការជួយក្រុមរបស់ពួកគេអោយសំរេចគោលដៅរបស់ពួកគេ។ ចាប់ពីការលក់ថ្មីយឺតបានបង្កើនពេលវេលាដល់ប្រព័ន្ធដែលខូចហើយអ្នកលក់កំពុងចំណាយពេលច្រើនលើការងាររដ្ឋបាលនិងពេលវេលាលក់តិចជាង។ ដើម្បីពន្លឿនការលូតលាស់កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងអង្គភាពនិងកាត់បន្ថយចំណូលពីការលក់អ្នកដឹកនាំលក់ត្រូវតែបង្កើតដំណើរការដែលមានភាពរហ័សរហួននិងអាចសម្របខ្លួនបាន។ សៀវភៅលក់ឌីជីថលគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយ