អក្សរកាត់ ABM

ABM

ABM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទីផ្សារផ្អែកលើគណនី.

ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាទីផ្សារគណនីសំខាន់ ABM គឺជាវិធីសាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្តដែលអង្គការសម្របសម្រួលការលក់ និងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ហើយកំណត់គោលដៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អនាគតដែលបានកំណត់ទុកជាមុន ឬគណនីអតិថិជន។