អក្សរកាត់ AI

AI

AI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ក្លែងបន្លំ.

សាខាដ៏ធំទូលាយនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រទាក់ទងនឹងការកសាងម៉ាស៊ីនឆ្លាតវៃដែលមានសមត្ថភាពបំពេញការងារដែលជាធម្មតាត្រូវការភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្ស។ ភាពជឿនលឿនក្នុងការរៀនម៉ាស៊ីន និងការរៀនស៊ីជម្រៅកំពុងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរគំរូនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៃឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា។