អក្សរកាត់ AIDA

អេឌីអេ។

AIDA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការយកចិត្តទុកដាក់ចំណាប់អារម្មណ៍បំណងប្រាថ្នាសកម្មភាព.

នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យទិញដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ ចំណាប់អារម្មណ៍ បំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ផលិតផល ហើយបន្ទាប់មកជំរុញពួកគេឱ្យធ្វើសកម្មភាព។ AIDA គឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយចំពោះការហៅទូរស័ព្ទត្រជាក់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់។