អក្សរកាត់ ANA

ក្រុមហ៊ុន ANA

ANA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សមាគមអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាតិ.

គាត់ ANA គឺជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មចំណាស់ជាងគេ និងធំបំផុតរបស់ឧស្សាហកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ដើមឡើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមាគមអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាតិ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងឧស្សាហកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ និងថ្នាក់ជាតិ ក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកចែកចាយ និងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងភ្នាក់ងារ។

ប្រភព: ក្រុមហ៊ុន ANA