អក្សរកាត់ AOOH

AOOH

AOOH គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សំឡេងក្រៅផ្ទះ.

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអូឌីយ៉ូក្រៅផ្ទះ™ ត្រូវបានចាក់ផ្សាយយ៉ាងស្វាហាប់ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសំឡេងតាមតម្រូវការ និងបញ្ជីចាក់ដែលបានរៀបចំ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់គោលដៅ និងចាក់នៅទីតាំងរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយនៅពេលជាក់លាក់។

ប្រភព: វិបុលភាព