អក្សរកាត់ AOV

អូអូ

AOV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃលំដាប់ជាមធ្យម.

រង្វាស់សម្រាប់តាមដានចំនួនប្រាក់ដុល្លារជាមធ្យមដែលបានចំណាយរាល់ពេលដែលអតិថិជនធ្វើការបញ្ជាទិញនៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ ដើម្បីគណនាតម្លៃនៃការបញ្ជាទិញជាមធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក គ្រាន់តែបែងចែកប្រាក់ចំណូលសរុបដោយចំនួននៃការបញ្ជាទិញ។

ប្រភព: ល្អបំផុត