អក្សរកាត់ AR

AR

AR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ភាពជាក់ស្តែងបន្ថែម.

បច្ចេកវិទ្យាដែលដាក់បញ្ចូលបទពិសោធន៍និម្មិតដែលបង្កើតដោយកុំព្យូទ័រលើទិដ្ឋភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីពិភពពិត ដូច្នេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពរួម។