អក្សរកាត់ ARPA

ចប

ARPA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយគណនី.

នេះគឺជាតួលេខដែលរួមបញ្ចូលចំនួនមធ្យមនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែនៅគ្រប់គណនីទាំងអស់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា MRR ។