អក្សរកាត់ ASA

សម្ព័ន្ធស្ករសអាស៊ាន

ASA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ល្បឿនមធ្យមដើម្បីឆ្លើយ.

សូចនាករការអនុវត្តគន្លឹះនៃសេវាកម្មអតិថិជនដែលវាស់វែងរយៈពេលដែលអតិថិជនបានរង់ចាំ មុនពេលពួកគេអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន។