អក្សរកាត់ ASO

ASO

ASO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៅលើ App Store.

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រ ឧបករណ៍ នីតិវិធី និងបច្ចេកទេសដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយឱ្យកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងមុន និងតាមដានចំណាត់ថ្នាក់របស់វានៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរករបស់ App Store ។