អក្សរកាត់ ASR

អេសអេស។

ASR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការទទួលស្គាល់ការនិយាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ.

សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធដើម្បីយល់ និងដំណើរការសុន្ទរកថាធម្មជាតិ។ ប្រព័ន្ធ ASR ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងជំនួយការសំឡេង chatbots ការបកប្រែតាមម៉ាស៊ីន និងច្រើនទៀត។