អក្សរកាត់ AutoML

AutoML

AutoML គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការរៀនម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិ.

ការដាក់ពង្រាយ Machine Learning ដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាននៅក្នុង Salesforce ដែលសម្រួលដល់អតិថិជនទាំងអស់ និងករណីប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យដើម្បីដាក់ពង្រាយ។