អក្សរកាត់ AWS

AWS

AWS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ Amazon Web Services.

សេវាកម្មគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon មានសេវាកម្មជាង ១៧៥ សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មនិងករណីប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តបង់ប្រាក់សម្រាប់អ្នក។