អក្សរកាត់ B2B

B2B

B2B គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អាជីវកម្ម​ដើម្បី​អាជីវកម្ម.

B2B ពិពណ៌នាអំពីកិច្ចការទីផ្សារ ឬលក់ទៅឱ្យអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ ហាងលក់រាយ និងសេវាកម្មជាច្រើនផ្គត់ផ្គង់ដល់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត ហើយប្រតិបត្តិការ B2B ភាគច្រើនកើតឡើងនៅខាងក្រោយឆាក មុនពេលផលិតផលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់។