អក្សរកាត់ B2C

B2C

B2C គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អាជីវកម្មដល់អតិថិជន.

គំរូអាជីវកម្មបែបប្រពៃណីនៃអាជីវកម្មធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។ សេវាកម្មទីផ្សារ B2C រួមមាន ធនាគារអនឡាញ ការដេញថ្លៃ និងការធ្វើដំណើរ មិនមែនត្រឹមតែលក់រាយប៉ុណ្ណោះទេ។