អក្សរកាត់ BI

BI

BI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ភាពវៃឆ្លាតពាណិជ្ជកម្ម.

ឧបករណ៍ ឬវេទិកាសម្រាប់អ្នកវិភាគចូលប្រើទិន្នន័យ រៀបចំវា ហើយបន្ទាប់មកបង្ហាញវា។ របាយការណ៍ ឬលទ្ធផលនៃផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអាចឱ្យអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យ KPIs និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើ