អក្សរកាត់ CAC

CAC

CAC គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃនៃការទទួលបានអតិថិជន.

តម្លៃនៃការឈ្នះអតិថិជនដើម្បីទិញផលិតផល ឬសេវាកម្ម។ ក្នុងនាមជាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ ការចំណាយលើការទិញយករបស់អតិថិជនច្រើនតែទាក់ទងនឹងតម្លៃពេញមួយជីវិតរបស់អតិថិជន។ ជាមួយនឹង CAC ក្រុមហ៊ុនណាមួយអាចវាស់វែងថាតើពួកគេចំណាយប៉ុន្មានលើការទទួលបានអតិថិជនម្នាក់ៗ។